e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2023. február 04. szombat, Ráhel, Csenge napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Mány Község Önkormányzata

2065, Mány, Rákóczi út 67.

Telefon:    06 22 350 143

                  06 22 999 405

                  06 22 999 406

                  06 22 999 407

Fax:  06 22 350 806

Adószám: 15727536-2-07

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egységes szervezeti egységek feladatai

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.

 

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi út 67.

Telefon:  06 22 350 143

                 06 22 999 405

                 06 22 999 406

                 06 22 999 407

Fax:  06 22 350 806

Adószám: 15806046-1-07

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

 

Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft.

2065 Mány, Rákóczi út 67.

Telefon:  06 22 350 143

Tevékenységi köre: nem veszélyes hulladékok kezelése, áramtalanítása

Tulajdoni részesedés mértéke: 51%

 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított  NINCS

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  

 

Mányi Mesevár Óvoda

2065 Mány, Mester sor 17.

Telefon/fax: 06 22 704 267

Alapítói okirat: 14/2013 ÖH

Vezető: Gagyiné Páldi Hajnalka

Honlap: http://www.many.hu/index.php?oldal=187&menu=32 

Adószám: 16697212-2-07

 

Mányi Községi Könyvtár

Székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2.

E-mail: konyvtar@manynet.hu

Alapítói okirat: 33/2012 (III.28), 152/2012 (XII.19) és 152/2012 (XII.19)

Vezető: Véssey Vera

Adószám: 15768746-1-07

 

Mány Község Önkormányzati Konyha

Székhely: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.

Telepelyek: 2065 Mány, Szent István u. 4.

                      2065 Mány, Mester sor 17.

Alapítói okirat: 59/2013. (V.29.)

Vezető: Turán Krisztina

Telefon: 06 22 999 433

Adószám: 15805801-2-07

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Mányi Hírmondó

Főszerkesztő: Jóna Dávid

Kiadja: Mány Község Önkormányzata

2065 Mány, Rákóczi u. 67.

hirmondo@many.hu

 

 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefon: 06 22 526 900

Fax:  06 22 526 905

E-mail: hivatal@fejer.gov.hu

 

12.

 

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 37. cikk (7) bekezdése szerint Mány Közös Önkormányzati Hivatalának kijelölt adatvédelmi tisztviselője dr. Remete Sándor, elérhetőségei: e-mail: dpo@many.hu, postai cím:  2065 Mány, Rákóczi utca 67.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Rendeletek

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  ----  nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

- Rendezvények szervezése
- Civil szervezetek támogatása
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
- Helyi egyházak támogatása
- Mányi Hírmondó c. önkormányzati újság megjelenítése
- Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíj programban való részvétel
- Területfejlesztési társulásokban való részvétel
- Regionális víziközmű és hulladékgazdálkodási társulásban való részvétel

 

 

4.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

5.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának atruházása esetén ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.

6.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

7.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

8.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

9.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím

10.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

11.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

12. 

Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

13. 

Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

14.

Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

15.

Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

   

16. 

Az önkormányzat nyilvános kiadványainak címe

17. 

Az önkormányzat nyilvános kiadványai témájának leírása

18. 

Az önkormányzat nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

19.

Az önkormányzat nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

20.

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendje

21.

A Képviselő-testület döntéseiben való állampolgári közreműködés

22.

A Képviselő-testület döntéshozatalának eljárásainak szabályai

23.

A Képviselő-testület ülésésnek a helye

24.

A Képviselő-testület megtartott üléseinek ideje

25.

A Képviselő-testület  tervezett üléseinek ideje

26.

A Képviselő-testület ülései láthatóságának rendje

27.

A Képviselő-testület  üléseinek napirendje

28.

A Képviselő-testület  döntéseinek felsorolása

29.

A Képviselő-testület döntéshozatalának dátuma

30. 

A Képviselő-testület szavazásának nyilvános adatai

31. 

Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása

32. 

Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében a az egyeztetés állapota

33. 

A Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

34. 

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól --- nem releváns

35. 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása (a pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk)

36.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

37.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai --- NINCS

38.

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjéről

 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendjéről, valamint a közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítési rendjéről szóló szabályzat

39. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

 

Hopka Rita

jegyző

Tel.: 22/350-143

Fax.: 22/350-806

Földrajzi hely: 2065 Mány, Rákóczi F. út 67.

E-mail: jegyzo@many.hu

 

40. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:

 

Hopka Rita

jegyző

Tel.: 22/350-143

Fax.: 22/350-806

Földrajzi hely: 2065 Mány, Rákóczi F. út 67.

E-mail: jegyzo@many.hu

 

41. 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk, a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

 

Az egészségügyi ellátás állás és létszámkimutatás

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai

Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Éves beruházásstatisztikai jelentés

 

III. Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója; költségvetés melléklete

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Önkormányzat Mányi Közös Önkormányzati Hivatal Mányi Önkormányzati Konyha Mányi Községi Könyvtár
Foglalkoztatottak létszáma összesen 13 9 4 1
Személyi juttatások összesen 23 700 000 Ft 28 985 000 Ft 5 666 000 Ft 720 000 Ft
Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye összesen 5 160 000 Ft 9 854 800 Ft 1 119 000 Ft 0 Ft
munkabére összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 720 000 Ft
rendszeres személyi juttatásai összesen 5 160 000 Ft 9 854 000 Ft 1 119 000 Ft 0 Ft
költségtérítése 768 000 Ft 97 786 Ft 0 Ft 0 Ft
Egyéb, alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája nemleges cafeteria nemleges nemleges
mértéke nemleges tv. szerinti nemleges nemleges

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Kedvezményezett neve Támogatás célja

Összege (2013)

Mányi Polgárőrség Gépjármű beszerzési pályázat önereje 500 000 Ft
Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület Versenyeztetés, nevezések, versenyengedély, utazási költség, sportpálya fenntartás 700 000 Ft
Mányi Mazsorett Csoportok Mazsorett versenyek, külföldi fellépések, eszközvásárlás, ruhák javítása és karbantartása 400 000 Ft
Mányi Sramli Zenekar Elkészült hangfelvétel kiadási költségei 100 000 Ft
A mányi Hársfadombi Általános Iskoláért Alapítvány Tehetségek tandíja  90 000 Ft
Mányi Hagyományőrző Fúvós Zenekar Kottaállvány, utazási költségek 100 000 Ft
Maaner Eulen Tanzgruppe EUROPEADE részvételi díj és utazási költség 600 000 Ft
Mányi Svábok Egyesülete Egyesületi rendezvények, utazási, működési költség, eszközbeszerzés 450 000 Ft
Nagy Karácsony Nyugdíjas Klub Kirándulás utazási költségei 150 000 Ft

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
TÖBBI NEMLEGES

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

NEMLEGES

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

NEMLEGES

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

NEMLEGES

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 35/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!