Közérdekű adatok

Itt találja Önkormányzatra vonatkozó közérdekű információkat és az Általános Közzétételi Listát

Mány Község Önkormányzata - Általános Közzétételi Lista

Mány Község Önkormányzatra vonatkozó közérdekű információkat az alábbi bontásban találja:

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Mány Község Önkormányzata

2065, Mány, Rákóczi út 67.

Telefon:    06 22 350 143

06 22 999 405

06 22 999 406

06 22 999 407

Fax:  06 22 350 806

Adószám: 15727536-2-07

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egységes szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
6. A közfeladatot ellátó szerv által alapított  NINCS
7.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

2065 Mány, Mester sor 17.

Telefon/fax: 06 22 704 267

Alapítói okirat: 14/2013 ÖH

Vezető: Moldovánné Velenczei Petra

Honlap: Mányi Mesevár Óvoda (manyimesevarovi.hu)

Adószám: 16697212-2-07

 

Mányi Községi Könyvtár

Székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2.

E-mail: konyvtar@manynet.hu

Alapítói okirat: 33/2012 (III.28), 152/2012 (XII.19) és 152/2012 (XII.19)

Vezető: Véssey Vera

Adószám: 15768746-1-07

 

Mány Község Önkormányzati Konyha

Székhely: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.

Telepelyek: 2065 Mány, Szent István u. 4.

2065 Mány, Mester sor 17.

Alapítói okirat: 59/2013. (V.29.)

Vezető: Turán Krisztina

Telefon: 06 22 999 433

Adószám: 15805801-2-07

 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Mányi Hírmondó

Főszerkesztő: Jóna Dávid

Kiadja: Mány Község Önkormányzata

2065 Mány, Rákóczi u. 67.

hirmondo@many.hu

 

 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefon: 06 22 526 900

Fax:  06 22 526 905

E-mail: hivatal@fejer.gov.hu

 

10.

 

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2016/679 Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 37. cikk (7) bekezdése szerint Mány Közös Önkormányzati Hivatalának kijelölt adatvédelmi tisztviselője Gál Martin, elérhetőségei: e-mail: dpo@many.hu, postai cím:  2065 Mány, Rákóczi utca 67.
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Rendeletek

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  —-  nem releváns
3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

– Rendezvények szervezése
– Civil szervezetek támogatása
– Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
– Helyi egyházak támogatása
– Mányi Hírmondó c. önkormányzati újság megjelenítése
– Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíj programban való részvétel
– Területfejlesztési társulásokban való részvétel
– Regionális víziközmű és hulladékgazdálkodási társulásban való részvétel

 

 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának atruházása esetén ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
9. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím
10. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
11. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
12. Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
13. Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
14. Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
15. Az önkormányzat  által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
   
16. Az önkormányzat nyilvános kiadványainak címe
17. Az önkormányzat nyilvános kiadványai témájának leírása
18. Az önkormányzat nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
19. Az önkormányzat nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
20. A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendje
21. A Képviselő-testület döntéseiben való állampolgári közreműködés
22. A Képviselő-testület döntéshozatalának eljárásainak szabályai
23. A Képviselő-testület ülésésnek a helye
24. A Képviselő-testület megtartott üléseinek ideje
25. A Képviselő-testület  tervezett üléseinek ideje
26. A Képviselő-testület ülései láthatóságának rendje
27. A Képviselő-testület  üléseinek napirendje
28. A Képviselő-testület  döntéseinek felsorolása
29. A Képviselő-testület döntéshozatalának dátuma
30. A Képviselő-testület szavazásának nyilvános adatai
31. Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása
32. Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében a az egyeztetés állapota
33. A Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása
34. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól — nem releváns
35. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása (a pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk)
36. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
37. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai — NINCS
38.

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjéről

 

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendjéről, valamint a közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítési rendjéről szóló szabályzat

39.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

 

Dr. Izsó Márta

jegyző

Tel.: 22/350-143

Fax.: 22/350-806

Földrajzi hely: 2065 Mány, Rákóczi F. út 67.

E-mail: jegyzo@many.hu

 

40.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:

 

Dr. Izsó Márta

jegyző

Tel.: 22/350-143

Fax.: 22/350-806

Földrajzi hely: 2065 Mány, Rákóczi F. út 67.

E-mail: jegyzo@many.hu

 

41.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk, a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

Az egészségügyi ellátás állás és létszámkimutatás

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai

Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Éves beruházásstatisztikai jelentés

III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolójaköltségvetés melléklete
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve – 2023.

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Kedvezményezett neve Támogatás célja Összege (2023)
Mányi Polgárőrség 2023 . évi működés költségei 400 000 Ft
Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület Versenyeztetés, üzemeltetés, táboroztatás 1 300 000 Ft
Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület Nevezési díjak, táborok, utazási költsgek térítése 900 000 Ft
Mányi Roma Ifjúsági Civil Szervezet Csillagpont ünnepélyes megnyitójára, működésére 500 000 Ft
Mányi Közösségért Egyesület Eszközbeszerzés (kültéri lámpafüzér),  táboroztatás 500 000 Ft
Mányi Svábok Egyesülete 2023. évi rendezvények és működési költségek 1 400 000 Ft
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
TÖBBI NEMLEGES
5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

NEMLEGES

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

NEMLEGES

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

NEMLEGES

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 35/2013. (IV.24.) önkormányzati határozat
IV. Szálláshelyek és telephelyek listája
Megszakítás