Letölthető dokumentumok

Itt találja a letölthető dokumentumokat és ügyleírásokat

Ügyleírások

A különböző ügytípusok ügyleírásai az alábbi bontásban találhatók:

Adatletiltás
Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek harmadik fél számára. Az ügyleírás ezen a linken érhető el.
Adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyleírás ezen a linken érhető el.

Egyéni vállalkozás
Bejelentheti egyéni vállalkozói tevékenysége elkezdését, egyéni vállalkozói adatainak változását, tevékenységének szüneteltetését, illetőleg szüneteltetett tevékenységének folytatását. Lehetősége van bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenysége megszüntetését.
Az ügyleírás ezen a linken érhető el.
Gépjármű ügyintézés
A jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére. A jármű tulajdonosaként és üzembentartójaként elektronikus úton kérheti a gépkocsi ideiglenes kivonását / a jármű visszahelyezését / a kivonás meghosszabbítását. Lehetőség van elektronikus úton a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentésére és az okmány pótlására, ha a kérelmező a jármű tulajdonosa és az okmány jogosultja is egyidejűleg.
A részletes ügyleírás ezen a linken érhető el.
Okmánykiállítás
Az útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, vezetői engedély, hatósági erkölcsi bizonyítvány, szabálysértési hatósági bizonyítvány és magyar igazolvány kiállításával kapcsolatos információkat és részletes ügyleírásokat ezen a linken érhet el.
Okmány elvesztése, találása
Mit kell tenni, ha valaki útlevele, személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye, lakcímigazolványa elvész, eltulajdonítják vagy megsemmisül?
A teendőkkel kapcsolatos információkat és részletes ügyleírásokat ezen a linken érheti el.

Letölthető nyomtatványok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF továbbá Microsoft Word, Excel vagy OpenOffice program szükséges.

Adócsoport nyomtatványai

2018. január 1. napjától a hatályos jogszabályok szerint, minden gazdálkodó szervezet – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Erről bővebb információkat itt talál.

Elektronikusan beküldhető nyomtatványok, elérhetőség

Az elektronikusan beküldhető nyomtatványokhoz kattintson ide.

Építményadó - információk és számlaszám

A helyi adók éves összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Mány Község Önkormányzata Építményadó számlaszám: 10402001-50526686-67801051

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete itt érhető el.

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-Önkormányzat portálon, mely innen elérhető el.

Telekadó - információk és számlaszám
A helyi adók éves összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Mány Község Önkormányzata Telekadó számlaszám: 10402001-50526686-67801068

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete itt érhető el.

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-Önkormányzat portálon, mely innen elérhető el.

Adóügyi hírek

Az egyéni vállalkozás szüneteltetésének bejelentése az önkormányzatnál

Az egyéni vállalkozás szüneteltetésének bejelentése az önkormányzatnál

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége szüneteltetéséről 15 napon belül köteles bejelentést tenni , melyben közli a szüneteltetés kezdő és befejező napját a helyi önkormányzattal. 

A bejelentésre az önkormányzat nyomtatványt rendszeresít, amit az

Önkormányzati Hivatali Portál (Adóügy- Általános Adónyomtatványok-Bejelentkezés, változás-bejelentés) felületén keresztül lehet teljesíteni.

Az önkormányzat a szüneteltetésről a közhiteles nyilvántartásból tudomást szerezhet, ennek alapján a szüneteltetés időszakát saját nyilvántartásába bejegyezheti. Ebben az esetben nincs szükség a szüneteltetés bejelentésére az önkormányzat felé.

Az önkormányzat adócsoportjánál fentiekkel kapcsolatban érdemes tájékozódni.

 

A tevékenység szüneteltetése miatt 30 napon belül  iparűzési adó bevallást is kell benyújtani.  Azt a szüneteltetés első napjától számított 30 napon belül kell beadni. A bevallást a naptári év első napjától a szüneteltetés első napját megelőző napig terjedő időszakra kell benyújtani.

Az egyéni vállalkozó tevékenységet év közben is megkezdhette. Ha év közben kezdődött meg a szüneteltetés is, akkor a bevallási időszak más lesz. Ekkor a bevallást a tevékenység megkezdésének napjától a szüneteltetés első napját megelőző napig terjedő időszakra kell beadni. Az egyéni vállalkozó tevékenységet adott évben újbóli megkezdheti, ha legalább 1 hónapig szüneteltette tevékenységét. Ekkor bevallást a tevékenységének újbóli megkezdésének napjától az év utolsó napjáig terjedő időszakra kell beadni. A határidő a tárgyévet követő év május 31-e.

Ha az egyéni vállalkozó december 31-e előtt megszünteti tevékenységét, akkor a bevallási időszak más lesz. Ekkor a bevallást a tevékenység újbóli megkezdésének napjától a megszűnés napjáig terjedő időszakra kell beadni. A bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell benyújtani.

Mány,2024.02.08.

Mány Község  Önkormányzati Adóhatósága

TÁJÉKOZTATÓ Adómentességi nyilatkozat benyújtásáról

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (1) bekezdése értelmében: Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany:

  1. a) a magánszemély,
  2. b) b) a jogi személy, egyéb szervezet,
  3. c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

 A Htv. 3. § (2) – (3) bekezdése szerinti adómentességi feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak.

 A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

Ez a nyomtatvány (NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL) az Elektronikus Önkormányzati Portálon ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) tölthető ki, illetve nyújtható be.

Útmutató:
Ágazat-> Adóügy | -Ügytípus-> Általános adónyomtatványok

(Nyilatkozat benyújtási határidő: május 31.)
A nyilatkozat elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő az önkormányzati adóhatóság által közzétett elektronikus nyomtatvány kitöltésével.

Htv. 3. § (2) Adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként vagy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

Mány, 2024. február 08.

 

Mány Község  Önkormányzati Adóhatósága

Birtokvédelem

A jegyző birtokvédelmi határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását, az alábbi űrlap kitöltésével.

Ügyleírás

I. Mely esetben kell benyújtani?

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatával, a határozattal szemben keresetet terjeszthet elő, melyet a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtania.

A jegyző a keresetlevelet 8 napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a bírósághoz.

II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a jegyzőnél előterjesztett keresetlevél és a jegyző eljárása során keletkezett iratok felterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a jegyző nyújthatja be.

III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a felterjeszteni szánt iratokat.

Űrlap
Keresetlevél a jegyző birtokvédelem tárgyában hozott határozata ellen (P026) űrlap innen letöltve érhető el.
(Az űrlap az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK) használható.)

Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdése alapján a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni, az alábbi nyomtatvány segítségével.

Ügyleírás

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdése alapján a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A K01 nyomtatvány a közigazgatási és munkaügyi bíróságok előtti első fokú közigazgatási peres eljárás megindítása céljából nyújtható be. A nyomtatvány útján lehet beterjeszteni a közigazgatási szervhez benyújtott keresetlevelet.

A K01 nyomtatvány a keresetlevél és a közigazgatási iratok beterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a közigazgatási szerv nyújthatja be.

A közigazgatási szerv csak ahhoz a bírósághoz terjesztheti be a keresetlevelet és az eljárás során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfél – aki felperesként vesz részt a perben – megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az ügyben illetékes bíróságot jelölte meg.

Nyomtatvány
Keresetlevél államigazgatási ügyben hozott határozat ellen (K01) nyomtavány innen letöltve érhető el.
(Az űrlap az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK) használható.)

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.

Szociális ügyek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési támogatás, oktatási-nevelési támogatás kapcsán elérhető nyomtatványok.

Ügyleírás a települési támogatásról

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 3.) a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelete innen érhető el.

Átmeneti települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Átmeneti települési támogatás megállapítása iránti kérelem szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.

Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelési tájékoztató_átmeneti települési támogatás megállapítása iránt kérelmet benyújtók adatkezeléséről_Mány_Önkormányzat

Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem

A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem szerkeszthető .doc formátumban Ide kattintva érhető el.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Oktatási-nevelési támogatás megállapítása iránti kérelem

Oktatási-nevelési támogatás megállapítása iránti kérelem szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) szükséges formanyomtatvány
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) szükséges formanyomtatvány .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.

Egyéb ügyek

Fakivágási engedélykérelem / bejelentés
A közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó fakivágási engedélykérelem / bejelentés .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.
Közterület-használati engedély iránti kérelem
Közterület-használati engedély iránti kérelem .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.
Hatósági bizonyítvány kérelem a 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolásához
A hatósági bizonyítvány kérelem a 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolásához .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.
Bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokról

A bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokról .pdf formátumban innen letöltve érhető el.

Megszakítás