Választás 2024

 Választással kapcsolatos dokumentumok

1/2023. (X.27.) HVI vezetői határozat


– LETÖLTÉS –

Helyi Választási Bizottság Határozatai - 2024
 • 1/2024. (IV.4.) – Ajánlásszám megállapítás  – letöltés
 • Eredmény határozat – Polgármester – letöltés
 • Eredmény határozat – Helyi Önkormányzati Képviselők – letöltés
 • Eredmény határozat – Roma Nemzetiségi Képviselők – letöltés
 • Eredmény határozat – Német Nemzetiségi Képviselők – letöltés
Tájékoztatás egyéni listás jelölt, polgármester jelölt és a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt részére ajánlóív igényléséről

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az egyéni listás jelölt és a polgármester jelölt igény bejelentésére a jogszabályban meghatározott A4 jelű formanyomtatvány-, a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt igény bejelentésére az A6 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet a Helyi Választási Irodában (HVI) bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magába foglaló vármegyében egy vármegyei listás jelöltséget fogadhat el.

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

A formanyomtatványhoz továbbá lehet csatolni a jelölt arcfényképét, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez.

A nemzetiségi jelölt e nyomtatványon kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is a szavazólapon és a választások hivatalos oldalán.

Az ajánlóívek átvétele

A Helyi Választási Iroda legkorábban 2024. április 20. napján (szombat) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóívek átvételére:

 • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár;
 • az ajánlóív igénylésére szolgáló, a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
 • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
  1. a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője;
  2. a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon a szervezet képviseletére meghatalmazott személy,
  3. az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre/fővárosra kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy,
  4. az a-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

jogosult.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, 2024. május 6. napon 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb, a jogszabályban meghatározott formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven feltüntetett névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik.

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának és magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

 • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Felhívjuk továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján ( www.naih.hu ) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2024. május 6-án 16.00 óráig az íveket kiadó HVI-nek. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2024. május 7-én 16,00 óráig kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

 

Megszakítás