TÁJÉKOZTATÓ Adómentességi nyilatkozat benyújtásáról

2024.02.09. | Adóügy, Hírek

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (1) bekezdése értelmében: Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany:

  1. a) a magánszemély,
  2. b) b) a jogi személy, egyéb szervezet,
  3. c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

 A Htv. 3. § (2) – (3) bekezdése szerinti adómentességi feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az önkormányzati adóhatóságnak.

 A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

Ez a nyomtatvány (NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL) az Elektronikus Önkormányzati Portálon ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) tölthető ki, illetve nyújtható be.

Útmutató:
Ágazat-> Adóügy | -Ügytípus-> Általános adónyomtatványok

(Nyilatkozat benyújtási határidő: május 31.)
A nyilatkozat elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő az önkormányzati adóhatóság által közzétett elektronikus nyomtatvány kitöltésével.

Htv. 3. § (2) Adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként vagy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

Mány, 2024. február 08.

 

Mány Község  Önkormányzati Adóhatósága

Megszakítás